Algemene voorwaarden yoga van uit de kern

 

1.Lidmaatschap en betaling

1.1.Yoga van uit de kern werkt met leskaarten, combinatiekaarten, losse (proef -lessen, workshops, trainingen en yoga-

      weekenden. Het actuele aanbod is terug te vinden op blog judithsyoga.

1.2.Alle door Yoga van uit de kern gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.3.De bij punt 1.1 genoemde lessen dienen te worden betaald bij de yogadocent vóór aanvang van de les.

1.4.Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart)gelden,

      tenzij expliciet anders overeengekomen.

1.5.Inschrijven dient per inschrijfformulier. Dit formulier wordt door Yoga van uit de kern verstrekt en dient volledig te

      worden ingevuld en ondertekend.

2.Lessen

2.1.De lessen van Yoga van uit de kern worden aangeboden volgens rooster, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden.

     Wijzigingen worden voorafgaand gecommuniceerd via de agenda blog .

2.2.Lessen kennen in beginsel een vaste docent maar Yoga van uit de kern kan een vervangende docent inzetten.

2.3.Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 2 uur voor aanvang,

      af te melden via judith@yogavanuitdekern.nl of 06 12430125.

3.Workshops

3.1. Workshops worden op door Yoga van uit de kern vastgestelde dagen en tijden gegeven/ afgesproken. Trainingen en

       workshops -alsmede datum/data en tijd(en) waarop deze plaatsvinden- worden via het blog judithsyoga.nl, Agenda

       gecommuniceerd of persoonlijk afgesproken.

3.2.Workshops kennen in beginsel een vaste docent maar Yoga van uit de kern kan een vervangende docent inzetten.

3.3.Bij verhindering voor een workshop dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 2 uur voor aanvang,

      af te melden via judith@yogavanuitdekern.nl of 06 12430125.

3.4.Na aanmelding voor een workshop dient uiterlijk een week voor aanvang van de workshop te worden betaald.

      Uitblijven van betaling leidt tot ongedaan making van de inschrijving.

3.5.Afmelding voor een workshop dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop te geschieden via

      judith@yogavanuitdekern.nl. Bij niet of niet tijdige afmelding, zal het volledige bedrag van de workshop in rekening

      worden gebracht. Workshopdeelname is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om een vervang(st)er aan een workshop

      te laten deelnemen.

4. Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen

4.1.10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

4.2.Lessenkaarten kennen een geldigheidsduur van 5 maanden, Indien Yoga vanuit de kern een gehele week gesloten is,

      worden deze periodes met een week verlengd.

4.3.In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een 10-lessenkaart tijdelijk geblokkeerd worden.

      Een blokkade wordt via judith@yogavanuitdekern.nl aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de

      deelnemer. Bij een 10-lessenkaart start de blokkade vanaf de eerstvolgende les. Bij zwaarwegende omstandigheden, en

     ook in geval van zwangerschap, kan deze periode verlengd worden. De beoordeling  daarvan en de duur van de verlenging

     is uitsluitend ter beoordeling van Yoga van uit de kern.

4.4.Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet

     gebruik is gemaakt van de yogalessen (zie ook artikel 1.4).

5.Uitval van lessen, trainingen en/of workshops & vakantierooster

5.1. Yoga vanuit de kern is gesloten op reguliere feestdagen en kent in totaal 5 weken vakantiesluiting per jaar.

       De sluitingsdata worden tijdig gecommuniceerd via onze agenda blog en blog judithsyoga.

5.2.Tijdens schoolvakantieperiodes, zoals opgenomen op www.schoolvakantiesnederland.nl, worden de lessen volgens een

      vakantierooster aangeboden. Ook het vakantierooster wordt tijdig gecommuniceerd via onze agenda blog en

       blog judithsyoga.

5.3.In onze tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit

      artikel, verdisconteerd.

5.4.Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Yoga vanuit de kern, kan een les of workshop worden

      geannuleerd. Yoga vanuit de kern zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via, email

      en/of sms /whatsapp / telefoon.

5.5.Een geannuleerde les of training mag worden ingehaald. Inhalen dient te geschieden binnen de looptijd van een 10-

      lessenkaart. Yoga van uit de kern behoudt zich het recht om de geannuleerde les/training op een andere dag en/of

      tijdstip aan te bieden (al dan niet door aanbod te combineren).

5.6.Indien Yoga vanuit de kern een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben,

      binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.

6.Risico en aansprakelijkheid

6.1.Deelname aan de lessen, trainingen en/of workshops verzorgd door Yoga vanuit de kern geschiedt altijd op eigen

      verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

6.2.Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover of over een

      wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

6.3.Yoga vanuit de kern is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel welke is

      ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen, trainingen en/of workshops. Eveneens kan Yoga vanuit de kern niet

      aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade zowel direct als indirect- aan

      goederen.

7.Geheimhouding en privacy

7.1.Yoga vanuit de kern behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie

      volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2.Yoga vanuit de kern zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de

      deelnemer.

8.Overige bepalingen

8.1.Het dragen van buitenschoeisel is in de zaal niet toegestaan.

8.2.Het is niet toegestaan te eten in de zaal, water mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

8.3.Yoga van uit de kern behoudt zich het recht om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld

      tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving),

      openingstijden, lestijden etc.

 

9.Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1.Op alle diensten en/of leveringen van Yoga vanuit de kern is Nederlands recht van toepassing

9.2.Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of

      schriftelijk, worden gemeld.

9.3.Yoga vanuit de kern zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, contact opnemen met de klager teneinde de

      klacht te bespreken en een voor beide partijen passende oplossing te vinden.

9.4.Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg -na uiterste inspanning(en) van beide partijen, opgelost kan

      worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.5.Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is / zijn, blijven

     de overige bepalingen onverkort  van kracht.

 

10.Slotbepaling

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Yoga vanuit de

kern. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Yoga vanuit de kern.